PRIVACY POLICY

DKW Club > Privacy policy

De DKW Club Nederland verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt de DKW Club Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt of daarmee verenigbare doeleinden.

Voorwaarden Vragen en Reacties

De DKW Club Nederland hanteert bij het formuleren van reacties op vragen een zorgvuldige procedure. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorgvuldigheid is nagestreefd, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, die op enigerlei wijze verband houdt met het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.

Vragen en reacties, die ook anderen kunnen helpen, plaatst de DKW Club Nederland anoniem op de site. Als een reactie naar uw mening niet of niet volledig juist is, kunt u daarop reageren door een ander antwoord te formuleren. Zo ontstaat er een mogelijkheid tot het geven van (meerdere) goede oplossingen.Privacyverklaring in Huishoudelijk Reglement

I. Bij aanmelding als lid wordt opgave gedaan van aanhef Hr./Mw., (voor)na(a)m(en) en/of voorletter(s), adres en woonplaats (NAW-gegevens), geboortedatum alsmede beroep, telefoonnummer(s) en indien van toepassing e-mailadres (uitgebreide NAW-gegevens). Tevens worden vermeld de opgegeven voertuiggegevens: merk, type, bouwjaar, motor- en chassisnummers en kenteken. Eenmalig worden bovenstaande gegevens of een deel ervan gepubliceerd in het clubblad in de rubriek ‘Nieuwe leden’.

II. De uitgebreide NAW-gegevens en voertuiggegevens worden opgenomen in een door de secretaris bijgehouden bestand, dat door de leden op onze website kan worden ingezien met een per lid unieke inlogcode. Op verzoek van een lid kan vermelding van een of meerdere van zijn gegevens achterwege blijven. De gegevens die gegenereerd worden door Google Analytics zijn enkel voor intern gebruik door het clubbestuur.

III. Uitsluitend de NAW-gegevens gaan naar degene die belast is met de verzending van het verenigingsblad, nadat met deze partij duidelijke afspraken zijn gemaakt hoe om te gaan met deze gegevens. Tevens staan deze gegevens ter beschikking van de penningmeester, die deze ten behoeve van contributieheffing kan aanvullen met bankgegevens.

IV. De vereniging kan ervoor kiezen haar leden of een deel van haar leden bepaalde soorten berichten (uitnodigingen vergaderingen, uitnodigingen ritten, het clubblad en dergelijke) per post en/of per e-mail toe te sturen. Bij e-mail zal verzending zodanig geschieden dat de adressen van andere geadresseerden niet kenbaar zijn.

V. Na het einde van het lidmaatschap worden binnen 3 maanden de vermeldingen verwijderd.

VI. De voertuiggegevens worden opgenomen in een voertuigenbestand dat enkel voor leden zichtbaar is. Het lid kan te allen tijde zijn gegevens wijzigen. Op verzoek van het lid kan vermelding van een of meerdere van zijn voertuigen achterwege blijven. Dit bestand heeft tevens tot doel een overzicht te geven van de voertuigen die in Nederland zijn (geweest) of daarmee een relatie hebben (gehad), en kan gebruikt worden als hulp bij de identificatie van een voertuig.