Winkelwagen

Algemene voorwaarden


De hieronder staande Algemene Leveringsvoorwaarden van Souvenirwinkel DKW Club Nederland gelden vanaf 1 januari 2003.

1. Bestelling
Bestellingen bij de Souvenirwinkel DKW Club Nederland kunnen per telefoon, fax en de Internetwinkel. Leden krijgen de bestelling toegezonden tezamen met de factuur. Betaling van de factuur geschied volgens artikel 5 uit deze voorwaarden. Ook niet leden kunnen artikelen bestellen in onze Internetwinkel. Uitlevering van de bestellingen zal geschieden nadat u de factuur heeft voldaan.

2. Prijzen
De prijzen van de artikelen in de Souvenirwinkel DKW Club Nederland zijn in euro's en inclusief 21% BTW. Alle artikelen zijn per stuk geprijsd in de Souvenirwinkel DKW Club Nederland.

3. Toepasbaarheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verkoop, levering ven producten en/of diensten door Souvenirwinkel DKW Club Nederland en de artikelen uit onze Internetwinkel, waarvan de betaling niet contant is geschied.

4. Leveringsvoorwaarden
Indien een artikel is besteld, is de klant verplicht deze af te nemen, tenzij het artikel niet beantwoord aan de overeenkomst.

5. Betalingsvoorwaarden
De klant betaald met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding, vergelijking of korting, uiterlijk op de uiterste betaalldatum, vermeld op de factuur. Dit is 7 dagen na levering.

6. Overschrijding betalingstermijn
Bij overschrijding van de betalingstermijn is Souvenirwinkel DKW Club Nederland zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten, met een minium van 85,- Euro, alsmede de wettelijke rente van 1% per maand vanaf de vervaldatum in rekening te brengen. Een en ander onverminderd de aanspraak van Souvenirwinkel DKW Club Nederland op vergoeding van alle eventueel te incassering gemaakte gerechtelijke kosten.

07. Tegenbewijs
Behoudens tegenbewijs strekken de factuur en de daarbij behorende administratiegegevens tot volledig bewijs op grond waarvan betalingsplichtige gehouden is tot betaling over te gaan.

08. Standaardprocedure
De standaardprocedure welke Souvenirwinkel DKW Club Nederland hanteert is: Indien betaling binnen de betaaltermijn uitblijft, volgt een betalingsherinnering. Het factuurbedrag wordt niet verhoogd. Indien deze herinnering niet tot betaling binnen de op de herinnering vermelde betalingstermijn leidt, zal een tweede herinnering gezonden worden. Deze is verhoogd met 10,- Euro administratiekosten. Leidt deze herinnering opnieuw niet tot betaling, dan volgt een aanmaning. Deze is verhoogd met 15,- Euro administratiekosten en 1% rente per maand gerekend vanaf de originele uiterste betaaldatum. Indien ook hier niet op gereageerd wordt volgt inschakeling van een incassobureau. Alle kosten van het incassobureau worden direct bij de klant in rekening gebracht en zullen minimaal 85,- Euro per factuur bedragen.

9. Toepasselijk recht en geschillen
Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter.
Het Nederlands recht is van toepassing.

10. Aanvullende voorwaarden
Indien de geleverde zaak naar het oordeel van de klant niet voldoet aan de te verwachten kwaliteitseisen, is de klant gerechtigd de bestelling op eigen kosten binnen 7 dagen na ontvangst te retourneren aan Souvenirwinkel DKW Club Nederland. Deze retounering dient onder motivering te geschieden waarom het artikel niet voldoet aan de kwaliteitseisen. Hiermee wordt de koopovereenkomst herroepen. Dit is conform de EG richtlijn van 20 mei 1997. De betaalde aankoopprijs zal door Souvenirwinkel DKW Club Nederland gecrediteerd worden na ontvangst van de goederen in ongeschonden staat.

11. Uitsluiting
Uitgesloten van retourrecht als genoemd in artikel 10 zijn artikelen die op speciaal verzoek van klant door Souvenirwinkel DKW Club Nederland zijn besteld bij derden. Souvenirwinkel DKW Club Nederland brengt de klant vooraf op de hoogte als het om dergelijke artikelen gaat. Goederen waarvan de verpakking geopend, dan wel beschadigd is zijn uitgesloten van retourname.

12. Met het plaatsen van een opdracht gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.