DKW Club Nederland

 

Statuten DKW Club Nederland

 

 

    Naam en zetel
  Artikel 1.


 1. 1. De vereniging draagt de naam: DKW Club Nederland.

  2. Zij is gevestigd in de gemeente Hilversum.

    Doel en werkwijze
  Artikel 2.


 1. 1. De vereniging heeft ten doel:

  1. a. het in standhouden, het verzamelen en het restaureren van automobielen, motorrijwielen en toebehoren van het merk DKW/Auto Union, voorzien van een tweetaktmotor;

  2.  

  3. b. de belangen van de eigenaars van onder a. genoemde automobielen, motorrijwielen en toebehoren te behartigen, alsmede de belangstelling van anderen hiervoor op te wekken;

  4.  

  5. c. onder haar leden een vriendschapsband te vormen en te onderhouden.

   

 2. 2. Zij tracht haar doel te bereiken door:

  1. a. het aanschaffen van thans nog verkrijgbare onderdelen, hetzij nieuw dan wel gebruikt, om deze ter beschikking te stellen aan de leden van onder 1 sub a van dit artikel   bedoelde automobielen en motorrijwielen;

  2.  

  3. b. het verzamelen van alle literatuur betreffende onder lid 1 sub a van dit artikel bedoelde automobielen, motorrijwielen en toebehoren en deze te verstrekken aan de leden;

  4.  

  5. c. het organiseren van en het medewerken aan evenementen van onder 1 sub a van dit artikel bedoelde automobielen en motorrijwielen zoals bijeenkomsten, toertochten en dergelijke;

  6.  

  7. d. het eventueel uitgeven van een verenigingsorgaan;

  8.  

  9. e. het eventueel samenwerken met andere instellingen in binnen- en buitenland, die hetzelfde of een soortgelijk doel nastreven;

  10.  

  11. f. alle andere wettige middelen, die aan haar doel, in de ruimste zin des woords, bevorderlijk kunnen zijn.

    Duur en verenigingsjaar
  Artikel 3.


 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

  Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

    Leden en donateurs
  Artikel 4.


 1. De vereniging kent:

  a. leden;

  b. ereleden;

  c. donateurs.

  De leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering van de vereniging zal worden vastgesteld.

  Artikel 5.


 1. 1. Leden kunnen zijn zowel natuurlijke als rechtspersonen.

 2.  

 3. 2. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij, en toelating door het bestuur.

  Artikel 6.


 1. Ereleden zijn zijn, die zich in het belang van de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur zijn benoemd met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

  Ereleden zij geen contributie verschuldigd.

  Artikel 7.


 1. Donateurs kunnen zijn die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen.
    Einde van het lidmaatschap
  Artikel 8.


 1. 1. Het lidmaatschap eindigt:

  a. door de dood van het lid en terzake van rechtspersonen door hun ontbinding of faillissement;

  b. door opzegging van het lid;

  c. door opzegging namens de vereniging

  Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voorduren;

  d. door ontzetting

  Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

  2. Opzegging namens de vereniging geschied door het bestuur.

  3.  Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en dient schriftelijk te geschieden aan de secretaris van de vereniging voor 1 december van dat jaar.

  Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beŽindigd indien van de vereniging of van het lid redelijker wijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

  4.  Opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

  5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering.

  Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.

  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

  6. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichting van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opgericht uit te sluiten.

  7. Ontzetting uit een lidmaatschap geschiedt door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur.

  8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

    Bestuur
  Artikel 9.


 1. 1. Het bestuur der vereniging bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie en ten hoogste negen personen, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd.

 2.  

 3. 2. De benoeming geschiedt uit de leden, met dien verstande dat de algemene ledenvergadering kan besluiten dat een lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd. Leden die commercieel belang hebben bij het doel van de vereniging, onder meer blijkende uit het op beurzen en dergelijke verhandelen van DKW-artikelen, kunnen geen bestuurslid zijn.

 4.  

 5. 3. De benoeming van bestuursleden kan geschieden op voordracht van het bestuur. De voordracht van het bestuur wordt bij oproeping voor de vergadering meegedeeld. Ieder lid kan ter vergadering zichzelf of, met toestemming van die ander, een andere kandidaat stellen.

 6.  
  Artikel 10.


 1. 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst.

  Een schorsing die niet binnen 3 maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

   

 2. 2. Elk bestuurslid treed uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.

  De aftredende is eenmaal terstond herkiesbaar.

  Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

   

 3. 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

  1. a. te aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is, door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

  2.  

  3. b. door bedanken;

  4.  

  5. c. indien een bestuurslid gaat behoren tot de personen bedoeld in de laatste zin van artikel 9 lid 2 of informatie door hem in zijn functie verkregen tot eigen commercieel voordeel gebruikt, een en ander op besluit van de overige bestuursleden.

 4.  
    Bestuursfuncties - besluitvorming
  Artikel 11.


1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan 1 functie bekleden.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

 1. 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

    Bestuurstaak - vertegenwoordiging
  Artikel 12.


 1. 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

 2.  

 3. 2. Indien het aantal bestuursleden beneden 3 is gedaald blijft het bestuur bevoegd.

  Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of plaatsen aan de orde komt.

   

 4. 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

 5.  

 6. 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bewaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

   

 7. 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot:

  1. I. onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van tweeduizend gulden te boven gaande:

  2.  

  3. II. a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;

  4.  

  5.      b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleent;

  6.  

  7.      c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

  8.  

  9.      d. het aangaan van dadingen;

  10.  

  11.      e. het optreden in rechte waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;

  12.  

  13.      f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;

   

 8. 6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris en bij ontstentenis van een van hen door de ander tezamen met de penningmeester. Het bestuur is bevoegd aan een of meer derden algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid toe te kennen.

 9.  
    Jaarverslag - rekening en verantwoording
  Artikel 13.


 1. 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

 2.  

 3. 2. Het bestuur brengt op de algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene leden vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

 4.  

 5. 3. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekeningen en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

 6.  

 7. 4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.

  Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarde te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

   

 8. 5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 1 en 2 tien jaren te bewaren.

 9.  

 10. 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen doch slechts door benoeming van een andere commissie.

    Algemene ledenvergaderingen
  Artikel 14.


 1. 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuurlid zijn opgedragen.

 2.  

 3. 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden.

  In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

  1. a. het verslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

  2.  

  3. b. de benoeming van in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

  4.  

  5. c. voorzien in eventuele vacatures;

  6.  

  7. d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

  8.  

 4. 3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

 5.  

 6. 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeen roepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer als vier weken.

  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

    Toegang en stemrecht
  Artikel 15.


 1. 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuur, dat geen lid is van de vereniging en alle begunstigers.

  Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

   

 2. 2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene ledenvergadering.

 3.  

 4. 3. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft 1 stem.

  Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.

  4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

 5.  
    Besluitvorming van de algemene ledenvergadering
  Artikel 16.


 1. 1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend.

  Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

   

 2. 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vind een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

  Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

   

 3. 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.

 4.  

 5. 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

 6.  

 7. 5. Indien bij een verkiezing van een personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.

  Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

  Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is inbegrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

  Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

   

 8. 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

 9.  

 10. 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming wenselijk acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.

  Schriftelijke stemming geschiedt bij ondertekende, gesloten briefjes.

  Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijk stemming verlangt.

  8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.

   

 11. 9. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen,mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

    Bijeenroeping algemene ledenvergadering
  Artikel 17.


 1. 1. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn voor oproeping bedraagt tenminste 7 dagen, de dag van de oproeping en van de vergadering niet meegerekend.

 2.  

 3. 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

    Statutenwijziging
  Artikel 18.


 1. 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

 2.  

 3. 2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 5 dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot afloop van de dag waarin de vergadering wordt gehouden.

  Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.

   

 4. 3. Een besluit tot statutenwijziging heeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

 5.  

 6. 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariŽle acte is opgemaakt.

  Tot het doen verlijden van de acte is ieder bestuurslid bevoegd.

    Ontbinding
  Artikel 19.


 1. 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorafgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

 2.  

 3. 2. Een besluit van ontbinding behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

  Is niet drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over een voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

  Bij besluit tot ontbinding wordt tevens geregeld welke bestemming aan het eventuele batig saldo zal worden gegeven.

 4.  

    Huishoudelijk reglement
  Artikel 20.


 1. 1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

 2.  

 3. 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

    Slotbepaling


 1. In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien beslist de algemene ledenvergadering.

Terug naar de vorige pagina